Art Povera


Film photograph (Stathis Tingas), Lyrics on printed photo (Maria Theodora Dimaki

“Poverty” , ASH IN ART, Athens-Greece (2009)